Farkındalık Yarat Derneği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde, Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tarafımza ilettiğiniz kişisel veriler, Farkındalık Yarat Derneği tarafından, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işlenme amaçları ve kapsamı belirtilmek suretiyle,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri işleyen sıfatıyla onayınız dahilinde işlenir. Farkındalık Yarat Derneği 5253 Sayılı Dernekler Kanunu uyarınca, insan hakları, hayvan hakları, .evre ve sosyo-kültürel olaylar altında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, çocuk hakları, mülteci hakları ve LGBTİ+ hakları konularında farkındalık yaratmak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum tüzel kişisidir. Faaaliyetlerinde herhangi bir kar amacı gütmemektedir.

İşbu metin kapsamında, Farkındalık Yarat Derneği çatısından düzenlenen her türlü sanal veya yüz yüze etkinlik, proje ve organizasyon kapsamındaA izleyici, dinleyici, katılımcı olarak yer almak isteyen kişilerin veri sorumlusu olarak tarafımıza ilettiği kişisel verilerin işlenme usul ve esaslarına dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu metnin onaylanması, metin ve kanun kapsamında tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin, metinde ve kanunda anılan hukuki sebeplerle, kanunda ve metinde öngörülen hukuki çerçeve içinde derneğimizce işlenmesine onay verilmesi anlamına gelmektedir.

Kişisel Verinin Kapsamı

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Özel nitelikli kişisel veri ise, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini  ifade eder. İşbu aydınlatma metninde kullanıldığı şekliyle kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 3/d ve m. 6 uyarınca genel ve özel nitelikli olarak sayılan kişisel verileri kapsar.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, Farkındalık Yarat Derneği bünyesindeki tüm etkinlik başvuru formları, Fakındalık Yarat Derneğinin oluşturduğu tüm formlar ve etkinlikler kapsamında rızanız kapsamında paylaştığınız veya paylaşılmasına onay verdiğiniz verilerin toplanması şeklinde toplanır.

Farkındalık Yarat Derneği, tüm bu işlevlerini yerine getirirken yetkili organları aracılığıyla hareket eder.

İşlenme Sebep ve Amaçları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4/1’ göre işlenecek olan kişisel verileriniz, aynı kanunun m.4/2, m.5 ve m.6 hükümleri uyarınca açık rızanız dahilinde işlenecektir. Bunlar verilerinizin işlenme sebeplerini oluşturmakla beraber, şu şekilde sayılabilir:

  • Açık rızanın olması
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Farkındalık Yarat Derneği ve ortaklarının istatistik ve veri analizi çalışmaları.
  • Farkındalık Yarat Derneği’nin saha çalışmaları.
  • Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vermek
  • Derneğin tanıtımı ve eğitim amacıyla derneğe davetinizi yapmak
  • Dernek bünyesinde yürütülen her türlü araştırmada ve projede isteğe bağlı yardımda bulunabilmeniz amacıyla tarafınıza teklifte/talepte bulunmak

Kişisel Verilerin Aktarılması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre Kişisel veri Sahibinin (tarafınız) sahip olduğu haklar şu şekildedir:

M.11 – (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanunlara ve açık rızanıza uygun olarak toplanan kişisel verilerinizin bu metin kapsamında işlenmesinden doğacak herhangi bir zararda, zararın giderilmesi veri sorumlusundan talep edilir. İşbu hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizde derneğimiz iletişim sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. 

Farkındalık Yarat Derneği İletişim Sorumlusu Özge Ozduğan ozgeozdugan@farya.org

Veri Sorumlusu: Farkındalık Yarat Derneği

Ofis Adresi: Koşukavak Mah. 4169/2 Sk. No:5 PK:4 Bornova/İZMİR

Elektronik Mail Adresi: info@farya.org

Farkındalık Yarat Derneği – 2021